Contact

School of Management Building Room 1310-01
Zijingang Campus, Zhejiang University
Yuhangtang Road 866
Hangzhou, Zhejiang Province
China
Postal code: 310058
Tel: 0086-571-88208501
Fax: 0086-571-88206827
E-mail: canhuang@zju.edu.cn
Webpage: iipm.zju.edu.cn